Kapittel 5: Klubbens organisering

Organisering av Korsvoll IL

Korsvoll IL er hovedklubben og årsmøtet til Korsvoll IL er det øverste leddet i organisasjonen. Korsvoll IL har et hovedstyre hvor alle idrettene er representert. 

Korsvoll IL består av fem undergrupper: Korsvoll Fotball Senior, Korsvoll Fotball Yngres, Korsvoll Unified, Korsvoll Håndball og Korsvoll Innebandy. Styret i Korsvoll IL har det overordnede ansvaret for aktiviteten i klubben. Klubben har en daglig leder ansatt i deltidstilling. 

Korsvoll Fotball Senior har ansvaret for driften av senior fotballen, med lag i ordinært seriespill i herreklassen, samt lag i klasser med aldersbestemmelser på dame (K35) og herresiden (M33, M40 og M48). Korsvoll fotball senior har sitt eget styre.

Korsvoll Fotball Yngres (KFY) har ansvaret for den aldersbestemte fotballen før fylte 20 år, både på gutte- og jentesiden. Aktiviteten i KFY omfatter lag i barnefotballen og ungdomsfotballen samt akademi- og smågruppetrening. Aktiviteten ledes av KFYs sportslige leder. KFY har sitt eget styre.


For mer detaljer rundt de forskjellige grupperingene se her.


For mer utfyllende beskrivelse av prinsippene rundt organisering av lag se kapittel 6. lagets organisering i klubbhåndboken. 

Organisering av Korsvoll Fotball Yngres (KFY) 

Korsvoll Fotball Yngres er en avdeling under Korsvoll IL. Årsmøtet til KFY samles årlig og velger hvem som sitter i KFY sitt styre og sportslig utvalg. 

KFY årsmøte

KFY holder årsmøte en gang i året, som regel i februar/mars i forkant av årsmøte til Korsvoll IL. På årsmøte velges styrets medlemmer for to år av gangen og representanter inn til Sportslig Utvalg. 

KFY Styret

Styret til KFY består av følgende roller

Leder - Overordnet ansvarlig for alle styreoppgaver

Nestleder - Stepper inn for leder ved sykdom eller annet fravær

Økonomiansvarlig - Overordnet ansvarlig for KFY sin økonomi

Medlemsansvarlig - Overordnet ansvarlig for opprettholde medlemsoversikten samt fakturering av treningsavgifter

Representant barnefotball - Representerer barnefotballens interesser inn mot styret

Representant ungdomsfotball - Representerer barnefotballens interesser inn mot styret

Sportslig leder - som ansatt har Sportslig Leder ikke stemmerett, men har talerett 

Sportslig Utvalg

Sportslig utvalg består av følgende roller

Sportslig Leder er leder for utvalget 

Representant barnefotball

Representant ungdomsfotball 

Representant Korsvoll Fotball Senior

1-2 øvrige medlemmer

Sportslig utvalg sine arbeidsoppgaver

- Sone-/kretsuttak; bistå Sportslig Leder og trenere i vurdering av aktuelle kandidater og informasjonsflyten rundt nomineringen. 

- Bistå Sportslig Leder og årgangen i vurderingen om organiseringsform av enkelte kull og da særlig kull på vei inn i ungdomsfotballen eller opp på junior. Da primært kull som avviker fra normalen enten pga antall, sportslig nivå eller andre faktorer. 

- Bistå Sportslig Leder ved overgangen fra barnefotball til ungdomsfotballen for eldste barnekull, da særlig ift informasjonsflyt mot foreldre og spillere, trenere og årgangsansvarlige. 

- Bistå Sportslig Leder ved konkrete og uforutsette sportslige utfordringer som måtte oppstå. 

- Bistå Sportslig Leder ved påmelding av serielag. 

Sportslig Leder

Sportslig Leder er ansatt i Korsvoll Fotball Yngres og har det overordnede sportslige ansvaret for hele Korsvoll Fotball Yngres. 

Viktige arbeidsoppgaver er blant annet

Ansettelse av trenere

Opplæring av trenere, kampledere og årgangsansvarlige

Drift av Korsvoll Akademiet

I samarbeid med KFY sitt styre utarbeide og videreutvikle styringsverktøy sånn som Sportsplan, fagplan og klubbhåndbok. 

Sørge for at kullene i KFY etterlever klubbens verdier og driver innenfor de rammene klubben har satt. 

I samarbeid med kullene sørge for at ting som hospitering til og fra, treningsmengde, treningsinnhold, differensiering på økten, organisering av øktene/gruppene/lagene fungerer på en best mulig måte for flest mulig. 

Trenerveileder

I Korsvoll Fotball Yngres ønsker vi at alle spillere skal oppleve mestring, trivsel og utvikling. En av de viktigste ressursene for å oppnå dette er våre trenere (både ansatte og frivillige foreldre) og klubben ønsker derfor å legge til rette for at våre trenere blir fulgt opp i deres arbeid slik at de har muligheter til å utvikle seg. 

Trenerveilederens oppgave er å bistå klubbens trenere med deres feltarbeid, planlegging og egenevaluering. Overordnet ansvarlig for all trenerveiledning er Sportslig Leder. Sportslig Leder kan delegere ansvaret for gjennomføringen av veiledningen til passende kandidater i klubben. 

For mer informasjon om trenerveilederen sin rolle i klubben se her: Trenerveileder KFY.pdf

Fair Play-ansvarlig

Fair Play-ansvarlig i Korsvoll Fotball Yngres har et overordnet ansvar for at klubbens arbeid er i samsvar med Fair Play verdiene til NFF og klubbens egne verdier. Dette skal gjennomsyre all aktivitet i klubben. 

Fair Play er grunnfjellet i fotballens verdier og handler om det som skjer både på og utenfor bane – både hjemme og borte!

Fair Play-ansvarlig rollebeskrivelse.pdf

Kampvert

Kampverter er det viktigste enkelttiltaket for Fair play og oppfølging på arenaen.

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampverter et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampene preget av Fair play og sørge for at kamplederen (dommer) får tilstrekkelig med støtte. I forbindelse med klubbens turneringer vil det være eget sekretariat bestående av minimum to personer og en egen tilstedeværende dommeransvarlig for cupen som sammen vil ha ansvaret for å utføre oppgavene beskrevet i instruksen for kampvert.

For instruks se her: Instruks kampvert.pdf

For mer informasjon om konseptet se her