Kapittel 10: Rekrutteringsplan

Korsvoll Fotball Yngres – rekrutteringsplan


Klubben har fire primære rekrutteringsarenaer. Dette er gutter og jenter som er:

  1. Eksisterende og fremtidige elever på Korsvoll skole
  2. Eksisterende og fremtidige elever på Maridalen skole
  3. Koll spillere som er ferdig med barnefotballen og som ikke søker seg til Lyn
  4. Spillere i ungdomsfotballen som ønsker et alternativ til satsningslag i andre klubber

Korsvoll Fotball Yngres er en åpen klubb og i kapittelet om Lagets organisering fremgår det følgende:

"Vi ønsker en organisering som:

...

Er åpen og inkluderende og har plass til alle:
  • Uavhengig av etnisk bakgrunn
  • Uavhengig av funksjonsevne
  • Uavhengig av seksuell legning
  • Uavhengig av likviditet"

For klubbens rekruttering betyr det at vi må våre åpne for å finne tilpassede løsninger for å også inkludere spillere som av ulike årsaker trenger det. 

Når skal klubben rekruttere spillere

Korsvoll ønsker å få spillere fra lokalområdet inn i fotballen tidlig. Det året et kull fyller 5 år skal det startes opp et fotballtilbud fra klubben. Dette tilbudet starter opp i april/mai og avsluttes i september/oktober avhengig av vær og andre forhold på gressbanen. For mer informasjon se: http://www.korsvollil.no/p/12397/fotballtilbud-for-de-yngsteoppstartshjelp 

For spillere som spiller i Koll skal de etter endt kampsesong året de fyller 12 år få tilbud om å begynne å trene med Korsvoll. Dette skjer ved gjennomføring av et foreldremøte i september/oktober og så tilbud om noen uker med åpne treninger. 

Korsvoll ønsker å være et alternativ for ungdomsspillere, primært i lokalområdet som ser etter alternativer til satsningslagene eller den lagdelte satsningen i de større klubbene i nærheten og rekrutter gjennom å synliggjøre klubbens opplegg for målgruppen.

Overgangen til ungdomsfotballen

For informasjon om hvordan overgangen til ungdomsfotballen se klubbhåndbokens kapittel om lagets organisering her. (Denne siden er under arbeid, da vi gjør noen endringer inn mot 2020). 

Rekruttering til eksisterende kull

Rekruttering til eksisterende kull vil primært skje ved at spiller selv tar kontakt for å komme på prøvespill. Alle som ønsker skal i utgangspunktet få lov til å prøve seg og alle som ønsker skal i utgangspunktet få lov til å spille i Korsvoll.

Spillere som ikke har spilt fotball i annen klubb tidligere skal kunne starte opp fortløpende.

Spillere som kommer fra annen klubb skal helst fullføre sesongen i sin eksisterende klubb før overgangen, men unntak kan gjøres hvis det ikke vil gå utover det sportslige tilbudet til andre spillere i klubben han eller hun kommer fra.

Ansvar for rekruttering

Sportslig leder har det overordnede ansvaret for all rekruttering til barne- og ungdomslag.

For spillere til Korsvoll Fotball Senior er det A-lagets trener sammen med lagleder som har ansvaret. 

Gjennomføring av rekruttering

Rekruttering skjer gjennom oppstartstreningene som foregår i klubbregi på Havnajordet. Dette er et lavkost og lavterskeltilbud åpent for alle og gjennomføres på sommerhalvåret. Treningene er åpne for alle og det er bare å møte opp for nye spillere. Selve øktene gjennomføres av foreldre med veiledning fra en av klubbens trenere. For mer informasjon se: http://www.korsvollil.no/p/12397/fotballtilbud-for-de-yngsteoppstartshjelp 

I forkant av dette holdes det et foreldremøte hvor det informeres om tilbudet hvor samtidig trenere og lagleder rekrutteres.

På ungdomssiden ønsker vi at rekruttering primært skjer ved at spillere tar kontakt selv.

Utover dette står de ansvarlige fritt til å planlegge og gjennomføre andre alternative rekrutteringstiltak slik som (men ikke begrenset til)

-          Åpne treninger

-          Venneturnering

-          Tilbud om prøvespill til spesifikke spillere (ungdom)

-          Tilbud om prøvespill til spillere lag som går i oppløsning

-          Jentedag

Rekruttering av grupper med særskilte behov

I klubbens verdier fremgår det at 

"Med inkludering mener vi at vi skal ha et tilbud til alle innen aktivitetene vi drive med, uansett

ferdighetsnivå og funksjonsnivå, og vi skal aktivt markedsføre dette."

Det betyr at klubben har en målsetning om å være åpne for alle og at alle som ønsker det skal kunne ha et tilbud i Korsvoll.Hovedregelen er at spillere som sogner til klubben med spesielle behov får disse møtt gjennom tilpasset opplegg i egen årgang.

Der det ikke lar seg gjøre har klubben en egen Unifiedgruppe for voksne. For mer informasjon om den se: http://www.korsvollil.no/p/13964/kontakt 

Rollebeskrivelser og krav tilknyttet rekrutteringsarbeidet

Rolle

Arbeidsoppgaver ifm rekruttering

Kompetansekrav

Rekrutteringsansvarlig

-          Overordnet ansvar for all rekruttering

-          Ansvarlig for gjennomføring av rekrutteringstiltak

-          Ansvarlig for rekruttering av hovedtrenere og årgangsansvarlige

-          Ansatt trener i klubben med kompetansekravene beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Hovedtrener (ungdomsfotballen)

-          Praktisk gjennomføring av rekruttering av nye spillere og plassering av disse i passende ferdighetsnivå

-          Minimum UEFA B lisens eller tilsvarende

Årgangsansvarlig (barnefotballen)

-          Praktisk gjennomføring av rekruttering av nye spillere

-          Minimum NFF Grasrottrener lisens eller tilsvarende

Lagleder

-          Administrative oppgaver tilknyttet innmelding av nye spillere. Slik som å oppdatere laglister, informere om sportslige og sosiale planer mm.


-          Skal delta årlig på informasjons-/opplæringskurs i regi av klubben.